คนไทยมีบ้าน

แอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน : Home for All" ­จัดทำขึ้นตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อสำรวจความต้องการมี­ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ
และใช้เป็นฐานข้อมูลของภาครัฐในการดำเนินงาน­ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย
ในการสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการ­ของประชาชนทุกระดับ

ปัจจุบันท่านมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือยัง
ท่านต้องการมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือไม่
ลักษณะความต้องการเกี่ยวกับการมีบ้านของท่าน
รูปแบบบ้านที่ท่านต้องการซื้อ
(เฉพาะผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน)

วงเงินสินเชื่อที่ท่านต้องการสำหรับการมีบ้านข้างต้น
ความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือนสูงสุดเฉพาะตัวท่าน
กรณีมีผู้กู้ร่วม ความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือนสูงสุดของท่านและผู้กู้ร่วม
ช่วงเวลาที่ท่านต้องการมีบ้าน
ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยที่ท่านต้องการ
เหตุผลที่ต้องการเลือกที่ตั้งของที่อยู่อาศัยข้างต้น
รายได้ต่อเดือนของท่าน
รายได้ต่อเดือนของท่านและผู้กู้ร่วม

ช่วงอายุ
อาชีพ
อาชีพประจำ

อาชีพอิสระ

ที่ตั้งบ้านพักอาศัยในปัจจุบันของท่าน

เกิดข้อผิดพลาด! กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้